Privacyreglement van Bunnik Projekten / Bunnik Bouw

Bunnik Projekten / Bunnik Bouw (hierna: “Bunnik”) gevestigd aan de Groene Dijk 4, 3401 NJ IJsselstein,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http://bunnik-projekten.nl Groene Dijk 4,3401 NJ IJsselstein, tel. 030-6869999 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
“Bunnik” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, geslacht, geboortedatum, huidige woonsituatie, beroep, huidig bruto jaarinkomen, burgerlijke staat, legitimatie (soort en nummer). 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bunnik-projekten.nl dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
“Bunnik” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 
Geautomatiseerde besluitvorming
“Bunnik” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van “Bunnik”) tussen zit.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
“Bunnik” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of het gerechtvaardigd belang van “Bunnik” inzake de  naleving van wettelijke bewaartermijnen.  Als wij uw persoonsgegevens verwerken n.a.v. beantwoording van een vraag, dan worden de gegevens bewaard om zo mogelijk vervolgvragen te kunnen beantwoorden of een mogelijke klacht te kunnen behandelen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
“Bunnik” verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het onder de aandacht brengen van onze eigen diensten of projecten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. “Bunnik” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
“Bunnik” maakt gebruikt van functionele cookies om de website goed te laten werken. Zie hiervoor ons Cookiebeleid. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Bunnik” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  info@bunnik-projekten.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. “Bunnik” wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
“Bunnik” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : info@bunnikprojekten.nl